Kho số KHDN

TÌM KIẾM SIM SỐ

1. Nhập chính xác số cần tìm. Ví dụ 4896999
2. Hoặc sử dung dấu * đại diện cho một chuỗi số bất kì:
a. Để tìm số kết thúc bằng 88, nhập vào *88 hoặc 88
b. Để tìm số bắt đầu bằng 88 và kết thúc bằng 99, nhập vào 88*99
c. Để tìm số chứa 88, nhập vào *88*
d. Để tìm số chứa 88 và 99, nhập vào *88*99*